Winkelmandje

X Lukk
Lukk

Vilkår og betingelser

Innholdsfortegnelse:

Artikkel 1 - Definisjoner

Artikkel 2 - Entreprenørens identitet

Artikkel 3 - Anvendelse

Artikkel 4 - Tilbudet

Artikkel 5 - Kontrakten

Artikkel 6 - Angrerett

Artikkel 7 - Forpliktelser til forbruker i refleksjonsperioden

Artikkel 8 - Utøvelse av angreretten av forbrukeren og kostnader ved denne

Artikkel 9 - Gründerens forpliktelser ved angrerett

Artikkel 10 - Utelukkelse av angrerett

Artikkel 11 - Prisen

Artikkel 12 - Ytelse og tilleggsgaranti

Artikkel 13 - Levering og ytelse

Artikkel 14 - Langsiktige transaksjoner: varighet, kansellering og forlengelse

Artikkel 15 - Betaling

Artikkel 16 - Klagebehandling

Artikkel 17 - Tvister

Artikkel 18 - Tilleggs- eller avvikende bestemmelser

Artikkel 1 - Definisjoner

I disse vilkårene gjelder følgende definisjoner:

Tilleggsavtale: en avtale der forbrukeren erverver produkter, digitalt innhold og/eller tjenester i forbindelse med en fjernavtale og disse varene, digitalt innhold og/eller tjenester leveres av gründeren eller av en tredjepart på grunnlag av en avtale mellom denne tredjeparten og gründeren;
Refleksjonstid: perioden forbrukeren kan benytte seg av sin angrerett innen ;
Forbruker: den fysiske personen som ikke handler for formål knyttet til sin handel, virksomhet, håndverk eller yrke;
Dag: kalenderdag;
Digitalt innhold: data produsert og levert i digital form ;
Varighetskontrakt: en avtale som strekker seg til regelmessig levering av varer, tjenester og/eller digitalt innhold i en viss periode;
Varig databærer: enhver ressurs - inkludert e-post - som gjør det mulig for forbrukeren eller entreprenøren å lagre informasjon som er adressert til ham personlig på en måte som muliggjør fremtidig konsultasjon eller bruk i en periode som er passende for formålet informasjonen er ment for, og som tillater uendret gjengivelse av den lagrede informasjonen. mulig;
Angrerett: forbrukerens mulighet til å heve fjernavtalen innen angrefristen;
Entreprenør: den fysiske eller juridiske personen som leverer produkter, (tilgang til) digitalt innhold og/ eller tilbyr tjenester til forbrukere på avstand;
Avstandsavtale: en avtale inngått mellom entreprenøren og forbrukeren i sammenheng med et organisert system for fjernsalg av produkter, digitalt innhold og/eller tjenester, hvorved inntil og med avtaleinngåelse gjøres det eksklusiv eller felles bruk av en eller flere teknikker for fjernkommunikasjon;
Modellskjema for r tilbakekalling: det europeiske modellskjemaet for tilbakekall inkludert i vedlegg I til disse vilkårene. Vedlegg I må ikke gjøres tilgjengelig dersom forbrukeren ikke har angrerett med hensyn til sin bestilling;
Teknikk for fjernkommunikasjon: midler som kan brukes til å inngå avtale, uten at forbruker og gründer går inn inn i kontrakten samtidig. trenger å komme sammen på samme plass.

Artikkel 2 - Identiteten til entreprenøren

De Goudse Gereedschaphandel

Ambachtweg 19 , 2841 MA, Moordrecht

Telefonnummer: 0182-787368

E-postadresse: [email protected]

Handelskammernummer: 71750428

MVA-identifikasjonsnummer: NL858834509B01

Hvis gründerens aktivitet er underlagt et relevant lisensieringssystem:

informasjonen om tilsynsmyndigheten.

Hvis entreprenøren utøver et lovregulert yrke:

- yrkesforeningen eller organisasjonen han er tilknyttet;

- yrkestittelen, stedet i EU eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet hvor den er tildelt;

- en henvisning til yrkesreglene som gjelder i Nederland og instruksjoner hvor og hvordan disse yrkesreglene kan være åpnet.

Artikkel 3 - Anvendelse

Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for ethvert tilbud fra gründeren og for hver avstandsavtale inngått mellom gründer og forbruker .
Før fjernavtalen inngås, vil teksten i disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er rimelig mulig, før avstandsavtalen inngås, vil gründeren angi hvordan de generelle vilkårene og betingelsene kan sees hos gründeren og at de vil være tilgjengelige så snart som mulig på forespørsel fra forbrukeren. sendes vederlagsfritt.
Dersom fjernavtalen inngås elektronisk, i strid med forrige ledd og før fjernavtalen inngås, kan teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på i slike en måte at den enkelt kan lagres av forbrukeren på en holdbar databærer. Dersom dette med rimelighet ikke er mulig, vil det før avstandsavtalen inngås angis hvor de generelle vilkårene kan inspiseres elektronisk og at de vil bli sendt gratis på forespørsel fra forbrukeren elektronisk eller på annen måte. br /> I tilfelle det gjelder spesifikke produkt- eller tjenestebetingelser i tillegg til disse generelle vilkårene, gjelder annet og tredje ledd tilsvarende, og ved motstridende vilkår kan forbrukeren alltid påberope seg gjeldende bestemmelse som er mest passende for ham. er mest gunstig.

Artikkel 4 - Tilbudet

Hvis et tilbud har en begrenset gyldighetstid eller er underlagt vilkår , vil dette være eksplisitt oppgitt i tilbudet som er oppført.
Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene, det digitale innholdet og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til å muliggjøre en riktig vurdering av tilbudet fra forbrukerens side. Hvis gründeren bruker bilder, er disse en sann representasjon av produktene, tjenestene og/eller det digitale innholdet som tilbys. Åpenbare feil eller feil i tilbudet binder ikke gründeren.
Hvert tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for forbrukeren hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til aksept av tilbudet.

Artikkel 5 - Avtalen

Avtalen inngås, med forbehold om bestemmelsene i paragraf 4, i det øyeblikk forbrukeren aksepterer tilbudet og overholder de tilhørende vilkårene .
Hvis forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, vil gründeren umiddelbart bekrefte mottak av aksepten av tilbudet elektronisk. Så lenge mottak av denne aksepten ikke er bekreftet av gründeren, kan forbrukeren si opp avtalen.
Dersom avtalen inngås elektronisk, vil gründeren iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre elektronisk overføring av data og vil sørge for at han for et sikkert webmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, vil gründeren iverksette passende sikkerhetstiltak som er viktige for en ansvarlig inngåelse av fjernavtalen. Dersom entreprenøren på bakgrunn av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå avtalen, har han rett til å avslå en bestilling eller forespørsel, begrunnet, eller knytte spesielle vilkår til utførelsen.produkt, tjeneste eller digitalt innhold til forbrukeren, sende følgende informasjon, skriftlig eller på en slik måte at den kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en holdbar databærer:
besøksadressen til bedriften til entreprenøren hvor forbrukeren kan gå med reklamasjoner;
vilkårene for og på hvilken måte forbrukeren kan benytte seg av angreretten, eller en klar uttalelse om utelukkelse av angreretten;
informasjonen om garantier og eksisterende tjeneste etter kjøp;
prisen inkludert alle avgifter for produktet, tjenesten eller digitalt innhold; der det er aktuelt, kostnadene ved levering; og betalingsmåten, leveringen eller oppfyllelsen av fjernavtalen;
kravene til oppsigelse av avtalen dersom avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er av ubestemt varighet;
dersom forbrukeren har angrerett, modellskjemaet for angrerett.
Ved langvarig transaksjon gjelder bestemmelsen i forrige ledd kun første levering.

Artikkel 6 - Angrerett

For produkter:

Forbrukeren kan oppløse en avtale om kjøp av et produkt i en angrefrist på minst 14 dager uten begrunnelse. Entreprenøren kan spørre forbrukeren om årsaken til angreretten, men ikke forplikte ham til å oppgi årsaken(e).
Angrefristen nevnt i nr. 1 starter dagen etter at forbrukeren, eller en tredjepart utpekt på forhånd av forbrukeren, som ikke er transportør, har mottatt produktet, eller:
dersom forbrukeren har bestilt flere produkter i samme bestilling: dagen da forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av ham, har mottatt det siste produktet. Entreprenøren kan, forutsatt at han tydelig har informert forbrukeren om dette før bestillingsprosessen, avslå en bestilling på flere produkter med ulik leveringstid.
dersom leveringen av et produkt består av flere forsendelser eller deler: dagen hvor forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av ham, har mottatt den siste forsendelsen eller den siste delen;

ved avtaler om regelmessig levering av produkter i en viss periode: dagen da forbrukeren, eller en tredjepart utpekt til ham, har mottatt det første produktet.

Når det gjelder tjenester og digitalt innhold som ikke leveres på en materialbærer:

forbruker kan inngå en tjenesteavtale og en leveringsavtale av digitalt innhold som ikke har blitt levert på en materialbærer på minst 14 dager uten å oppgi grunn. Entreprenøren kan spørre forbrukeren om årsaken til angreretten, men ikke forplikte ham til å oppgi grunn(er).
Angrefristen nevnt i punkt 3 starter dagen etter avtaleinngåelsen.

Utvidet betenkningstid for produkter, tjenester og digitalt innhold som ikke leveres på materialbærer dersom det ikke gis opplysninger om angrerett:

Dersom gründeren har gitt forbrukeren med den lovpålagte informasjonen om angreretten eller ikke har oppgitt modellangreskjemaet, vil refleksjonsperioden utløpe tolv måneder etter slutten av den opprinnelige refleksjonsperioden, bestemt i samsvar med de foregående avsnittene i denne artikkelen.
Hvis gründeren har gitt forbrukeren informasjonen nevnt i forrige avsnitt gitt innen tolv måneder etter startdatoen for den opprinnelige angrefristen, utløper angrefristen 14 dager etter dagen da forbrukeren mottok den informasjonen.

Artikkel 7 - Forpliktelser for forbrukeren i angrefristen

I angrefristen vil forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Han vil kun pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å fastslå produktets art, egenskaper og funksjon. Det grunnleggende prinsippet her er at forbrukeren kun kan håndtere og inspisere produktet slik han ville ha lov til å gjøre i en butikk som går utover det som er tillatt i paragraf 1.
Forbrukeren er ikke ansvarlig for eventuell reduksjon i verdien av produktet dersom gründeren ikke har gitt ham all lovpålagt informasjon om angreretten før eller ved inngåelsen av avtalen.

Artikkel 8 - Utøvelse av angreretten pr. forbrukeren og kostnader ved dette

Dersom forbrukeren benytter seg av sin angrerett, vil han melde fra om dette innen angrefristen ved hjelp av mønsterangreskjemaet eller på annen entydig måte til gründeren.
Så snart som mulig, men innen 14 dager fra dagen etter varselet nevnt i punkt 1, vil forbrukeren sende bruke produktet tilbake, eller han overlater det til (en autorisert representant for) gründeren. Dette er ikke nødvendig hvis gründeren har tilbudt å hente produktet selv. Forbrukeren har uansett overholdt returfristen dersom han returnerer produktet før angrefristen er utløpt.
Forbrukeren returnerer produktet med alt medfølgende tilbehør, dersom det er rimelig mulig i original stand og emballasje, og i i samsvar med entreprenøren gitt rimelige og klare instruksjoner.
Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig utøvelse av angreretten ligger hos forbrukeren.
Forbrukeren bærer de direkte kostnadene ved å returnere produktet. Dersom entreprenøren ikke har meldt fra om at forbrukeren må bære disse kostnadene eller dersom entreprenøren angir at han skal dekke kostnadene selv, trenger ikke forbrukeren å bære kostnadene for å returnere varene.
Dersom forbrukeren angrer etter først uttrykkelig anmoder om at ytelsen av tjenesten eller levering av gass, vann eller elektrisitet som ikke er klargjort for salg i et begrenset volum eller bestemt mengde starter i løpet av angrefristen, skylder forbrukeren gründeren et beløp som er proporsjonalt med del av forpliktelsen som er oppfylt av næringsdrivende på han t tilbaketrekningstidspunkt, sammenlignet med full overholdelse av forpliktelsen.
Forbrukeren bærer ingen kostnader for utførelse av tjenester eller levering av vann, gass eller elektrisitet, som ikke er gjort klar for salg i et begrenset volum eller mengde , eller for å levere fjernvarme, dersom:
entreprenøren ikke har gitt forbrukeren lovpålagt informasjon om angrerett, refusjon av kostnader ved angrerett eller modellskjema for angrerett, eller;
forbrukeren ikke uttrykkelig har bedt om å ha bedt om igangsetting av utførelsen av tjenesten eller levering av gass, vann, elektrisitet eller fjernvarme i angrefristen.
Forbrukeren bærer ingen kostnader for full eller delleveranse av digitalt innhold som ikke er levert på et håndgripelig medium, dersom:
før levering ikke uttrykkelig har samtykket i å påbegynne oppfyllelse av avtalen v før utløpet av angrefristen;
han ikke har erkjent tap av angreretten ved å gi sitt samtykke; eller
gründeren har unnlatt å bekrefte denne uttalelsen fra forbrukeren.
Dersom forbrukeren benytter seg av sin angrerett, vil alle tilleggsavtaler bli oppløst ved lov.

Artikkel 9 - Gründerens forpliktelser ved tilbaketrekking

Hvis gründeren gjør varselet om angrerett fra forbrukeren elektronisk mulig, vil han umiddelbart sende en bekreftelse på mottak etter mottak av dette varselet.
Entreprenøren refunderer alle betalinger gjort av forbrukeren, inkludert eventuelle leveringskostnader som er belastet av gründeren for det returnerte produktet, umiddelbart men innen 14 dager etter dagen da forbrukeren varsler ham om tilbaketrekkingen . Med mindre gründeren tilbyr å hente produktet selv, kan han vente med å betale tilbake til han har mottatt produktet eller til forbrukeren viser at han har returnert produktet, avhengig av hva som er først.
Gründeren bruker for refusjon det samme betalingsmiddel som forbrukeren har brukt, med mindre forbrukeren samtykker til en annen metode. Tilbakebetalingen er gratis for forbrukeren.
Dersom forbrukeren har valgt en dyrere leveringsmåte enn den billigste standardleveringen, slipper gründeren å dekke merkostnadene for den dyrere metoden.

Artikkel 10 - Utelukkelse av angrerett

Grenrenøren kan ekskludere følgende produkter og tjenester fra angreretten, men bare hvis gründeren uttrykker dette tydelig i tilbudet, i alle fall i tide før avtaleinngåelsen, har oppgitt:

Produkter eller tjenester hvis pris er gjenstand for svingninger i finansmarkedet som gründeren ikke har innflytelse over og som kan inntreffe innenfor angrefristen;
Avtaler som lukkes under offentlig auksjon. Med offentlig auksjon menes en salgsmetode der produkter, digitalt innhold og/eller tjenester tilbys av entreprenøren til forbrukeren som er personlig tilstede eller gis mulighet til å være personlig tilstede på auksjonen, under tilsyn av en auksjonarius, og hvor den som vinner budgiveren er forpliktet til å kjøpe produktene, det digitale innholdet og/eller tjenestene;
Tjenesteavtaler, etter full utførelse av tjenesten, men bare hvis:
ytelsen har begynt med uttrykkelig forhåndssamtykke fra forbrukeren; og
forbrukeren har erklært at han mister angreretten så snart entreprenøren har fullført avtalen; , hvis avtalen gir en bestemt dato eller periode for ytelse og annet enn for boligformål, godstransport, bilutleietjenester og catering;
Avtaler knyttet til fritidsaktiviteter, dersom avtalen gir en bestemt dato eller periode for gjennomføring av disse;
Produkter produsert i henhold til forbrukerspesifikasjoner, som ikke er prefabrikkerte og som er produsert på basert på et individuelt valg eller avgjørelse fra forbrukeren, eller som tydeligvis er beregnet på en bestemt person;
Produkter som går raskt til grunne eller har begrenset holdbarhet;
Forseglede produkter som for rødt produkter av helsevern eller hygiene er ikke egnet til å returneres og hvor forseglingen er brutt etter levering;
Produkter som på grunn av sin natur er ugjenkallelig blandet med andre produkter etter levering;
Alkoholholdige drikkevarer n prisen som ble avtalt da avtalen ble inngått, men leveringen kan først skje etter 30 dager, og den faktiske verdien avhenger av svingninger i markedet som gründeren ikke har noen innflytelse over;
Forseglet lyd-, videoopptak og dataprogramvare, hvis forsegling er brutt etter levering;
Aviser, tidsskrifter eller magasiner, med unntak av abonnement på disse;
Levering av digitalt innhold annet enn på en materialbærer, men bare hvis:
ytelsen har startet med uttrykkelig forhåndssamtykke fra forbrukeren; og
forbrukeren har erklært at han herved mister angreretten.

Artikkel 11 - Prisen

I løpet av oppgitt frist i tilbudets gyldighetsperiode vil ikke prisene på produktene og/eller tjenestene som tilbys økes, bortsett fra prisendringer som følge av endringer i merverdiavgiftssatser.
I motsetning til forrige avsnitt kan gründeren tilby produkter eller tjenester hvis priser er gjenstand for svingninger i finansmarkedet og som gründeren ikke har innflytelse over, med variable priser. Denne avhengigheten av svingninger og at eventuelle oppgitte priser er målpriser fremgår av tilbudet.
Prisøkninger innen 3 måneder etter avtaleinngåelse er kun tillatt dersom de er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser.
Prisøkninger fra 3 måneder etter avtaleinngåelse er kun tillatt dersom næringsdrivende har fastsatt dette og:

a. de er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser; eller

b. forbrukeren har fullmakt til å heve avtalen med virkning fra den dagen prisøkningen trer i kraft.

Prisene som er oppgitt i tilbudet av produkter eller tjenester inkluderer mva.

Artikkel 12 - Overholdelse av avtalen og ekstra garanti

Entreprenøren garanterer at produktene og/eller tjenestene er i samsvar med avtalen, spesifikasjonene angitt i tilbudet, det rimelige krav til forsvarlighet og/eller brukervennlighet og de lovbestemmelser og/eller myndighetsbestemmelser som eksisterer på datoen for inngåelse av avtalen. Dersom det er avtalt, garanterer gründeren også at produktet er egnet til annet enn vanlig bruk.
En tilleggsgaranti gitt av gründeren, dennes leverandør, produsent eller importør begrenser aldri de juridiske rettigheter og krav som forbrukeren har av avtalen mot gründeren dersom gründeren har unnlatt å oppfylle sin del av avtalen. gir visse rettigheter eller krav som går utover det den er rettslig forpliktet til i tilfelle den har unnlatt å oppfylle sin del av avtalen.

Artikkel 13 - Levering og ytelse

Entreprenøren vil utvise størst mulig forsiktighet ved mottak og utførelse av ordre fra av produkter og ved vurdering av søknader om levering av tjenester.
Leveringsstedet er adressen som forbrukeren har oppgitt til gründeren.
Med tilbørlig overholdelse av bestemmelsene i artikkel 4 i disse generelle vilkårene og betingelser er oppgitt, vil gründeren utføre aksepterte bestillinger raskt, men senest innen 30 dager, med mindre en annen leveringsperiode er avtalt. Dersom leveringen blir forsinket, eller dersom en ordre ikke eller bare delvis kan utføres, vil forbrukeren få beskjed om dette senest 30 dager etter at han har lagt inn bestillingen. Forbrukeren har i så fall rett til å oppløse avtalen uten omkostninger og rett til eventuell kompensasjon.
Etter oppløsning i henhold til forrige ledd vil gründeren umiddelbart refundere beløpet som forbrukeren har betalt.
Risikoen for skade og/eller tap av produkter ligger hos gründeren inntil leveringstidspunktet til forbrukeren eller en representant som er utpekt på forhånd og gjort kjent for gründeren, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Et produkt sendes til adressen oppgitt av kunden ved bestilling. Hvis en vare ikke kan leveres fordi pakken blir avvist eller adressen som er oppgitt er feil, vil produktet bli returnert til Toolsidee i Moordrecht.
Dersom en kunde likevel ønsker å motta produktet, må kunden betale fraktkostnader på nytt og vi sender produktet på nytt.

Dersom kunden ikke kan motta produktet, vil produktet automatisk bli levert til naboene. Dersom naboene ikke er tilstede, vil pakken bli levert til en pakkebutikk. En kunde har 7 dager på seg til å hente produktet fra en pakkebutikk. Hvis et produkt ikke hentes fra en pakkebutikk, vil produktet automatisk bli returnert til Toolsidee i Moordrecht etter 7 dager. Hvis et produkt returneres fra en pakkebutikk fordi kunden ikke har hentet det fra pakkebutikken, belaster vi returkostnadene og refunderer kostnadene for produktet.

Artikkel 14 - Langsiktige transaksjoner: varighet, kansellering og forlengelse

Annullering:

Forbrukeren kan si opp en avtale som har blitt inngått på ubestemt tid og som strekker seg til ordinær levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, kan til enhver tid kanselleres med overholdelse av avtalte avbestillingsregler og en oppsigelsesfrist på høyst én måned.
Forbrukeren kan si opp en avtale som er inngått for en bestemt periode og som strekker seg til regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, når som helst innen utløpet av avtaleperioden, med overholdelse av avtalt kansellering regler og en oppsigelsesfrist på høyst én måned.
Forbrukeren kan avtalene nevnt i de foregående paragrafene:

- si opp når som helst og er ikke begrenset til avbestilling på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

- i det minste si opp på samme måte som de er inngått av ham;

- alltid si opp med samme oppsigelsesfrist som entreprenøren har fastsatt for seg selv.

Forlengelse:

En avtale som er inngått for en bestemt periode og som strekker seg til regelmessig levering av produkter (inkludert elektrisitet) eller tjenester kan ikke stilltiende forlenges eller fornyes for en bindingstid.
I motsetning til foregående ledd kan en avtale som er inngått for en bestemt periode og som strekker seg til regelmessig levering av dagsnyheter og ukeaviser og magasiner, stilltiende fornyes for en bestemt periode på maksimalt på tre måneder, dersom forbrukeren har signert denne utvidede avtalen mot kan si opp utløpet av forlengelsen med en oppsigelsesfrist på høyst én måned.
En avtale som er inngått for en bestemt periode og som strekker seg t.o.m. regelmessig levering av produkter eller tjenester, kun stilltiende fornyes på ubestemt tid dersom forbrukeren når som helst kan si opp med en oppsigelsesfrist på ikke mer enn én måned. Oppsigelsesfristen er maksimalt tre måneder dersom avtalen strekker seg til ordinær, men mindre enn én gang i måneden, levering av dags-, nyhets- og ukeaviser og magasiner.
En avtale med begrenset varighet til ordinær levering. for informasjonsformål for daglige, nyheter og ukeblader og magasiner (prøve- eller introduksjonsabonnement) fortsettes ikke stilltiende og avsluttes automatisk etter prøve- eller introduksjonsperioden.

Varighet:

Dersom en avtale har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren si opp avtalen når som helst etter ett år med en oppsigelsesfrist på høyst én måned, med mindre rimelighet og rimelighet motsetter seg oppsigelse før utsettelsen. utløpet av avtalt løpetid.

Artikkel 15 - Betaling

Med mindre annet er fastsatt i avtalen eller tilleggsvilkår, skyldig beløp pr. forbrukeren og betales innen 14 dager etter angrefristens start, eller i mangel av angrefrist innen 14 dager etter avtaleinngåelsen. Ved avtale om å yte en tjeneste starter denne fristen dagen etter at forbrukeren har mottatt bekreftelse på avtalen.
Ved salg av produkter til forbruker kan forbrukeren aldri være forpliktet til å betale forskuddsvis på mer enn 50 %. Når det er fastsatt forskuddsbetaling, kan ikke forbrukeren påberope seg noen rettigheter vedrørende utførelse av den(e) aktuelle ordren eller tjenesten(e) før den fastsatte forskuddsbetalingen er utført. å rapportere til gründeren.
Dersom forbrukeren ikke oppfyller betalingsforpliktelsen(e) i tide, dette er etter at han har blitt informert av gründeren om sen betaling og gründeren har gitt forbrukeren en frist på 14 dager til fortsatt å oppfylle sine betalingsforpliktelser, etter at betalingen ikke er utført Innenfor denne 14-dagers perioden forfaller lovpålagte renter på det fortsatt skyldige beløpet, og gründeren har rett til å belaste de utenrettslige inkassokostnadene han pådrar seg. Disse innkrevingskostnadene utgjør maksimalt: 15 % på utestående beløp opp til € 2 500; 10 % på neste € 2500,= og 5 % på neste € 5 000,= med et minimum på € 40,=. Entreprenøren kan avvike fra oppgitte beløp og prosenter til fordel for forbrukeren.

Artikkel 16 - Klagebehandling

Entreprenøren har en tilstrekkelig publisert klageprosedyre og behandler reklamasjonen i henhold til denne klageprosedyren.
Klager på gjennomføringen av avtalen skal sendes fullstendig og tydelig beskrevet til entreprenøren innen rimelig tid etter at forbrukeren har oppdaget manglene. besvart innen en frist på 14 dager fra datoen for mottak. Dersom en klage krever en påregnelig lengre behandlingstid, vil entreprenøren svare innen fristen på 14 dager med en kvittering og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.
Forbrukeren skal uansett informere gründer til å gi 4 uker på seg til å løse klagen i gjensidig samråd. Etter denne perioden oppstår det en tvist som er underlagt tvisteløsningsprosedyren.

Artikkel 17 - Tvister

Avtaler mellom gründeren og forbrukeren som disse vilkårene og betingelsene gjelder, er det kun nederlandsk lov som gjelder.

Artikkel 18 - Ytterligere eller avvikende bestemmelser

Ytterligere eller avvikende fra disse generelle vilkårene og vilkårsbestemmelser må ikke være til skade for forbrukeren og skal registreres skriftlig eller på en slik måte at de kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en varig databærer.

Kanseller restordre

Har du kjøpt et produkt fra oss i "Reorder" og vil du kansellere det? Dette kan gjøres gratis innen 14 dager etter bestillingen. Etter denne perioden belaster vi 6 % administrasjonskostnader av totalbeløpet. Dette er kostnadene som vi må betale ved avbestilling og som vi overfører.
Refleksjonstid 14 dager
Leveringstider 1 - 3 virkedager